Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Tag: luật sở hữu trí tuệluat giao duc